U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Close
Zoek
Filters

Algemene voorwaarden

WILCON BVBA

 

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

 

Aanvaarding der verkoops- en leveringsvoorwaarden

Wanneer de koper zijn bestelling ondertekent of de bevestiging van ons order stilzwijgend aanvaardt, verklaart hij zich akkoord met de bewoordingen waarin de bestelling is opgemaakt en met de leveringsvoorwaarden. In elk geval zijn deze van beslissende aard. De voorwaarden van de koper, voorkomend op zijn bestelbons of op om het even welk ander document van hem uitgaand, zijn niet bindend voor de verkoper. De koper kan en mag niet beweren de leveringsvoorwaarden van de verkoper niet te kennen, noch zich beroepen op schikkingen mondeling of schriftelijk getroffen met een van onze vertegenwoordigers, tenzij deze overeenkomsten formeel door ons werden bevestigd. Naderhand aangebrachte wijzigingen aan de huidige voorwaarden zullen schriftelijk moeten bepaald worden.

 

Voorwaarden en bestellingen

De verkopen afgesloten door de vertegenwoordigers van de verkoper, evenals de mondelinge en telefonische bestellingen, zijn slechts bindend voor de verkoper na diens schriftelijke goedkeuring.

 

Prijzen

De prijzen gelden steeds netto, zonder BTW of taksen. Aangezien de koper in principe zelf moet instaan voor de afhaling der goederen bij de verkoper, zijn vervoerkosten evenmin inbegrepen.

Tenzij anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor op elk moment nieuwe prijzen, voortkomend uit prijswijzigingen bij de producenten, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen of gedeelten van bestellingen die nog te leveren zijn. De prijzen, in onze catalogi vermeld, zijn slechts informatief en binden ons niet.

 

Klachten

Alle klachten dienen aan de verkoper gedaan te worden bij ontvangst der goederen. Indien binnen de 8 dagen na datum der factuur er geen protest komt op deze, en dit per aangetekend schrijven, wordt zij aanzien als aanvaard door de koper.

 

Leveringstermijn

De leveringstermijn is niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot eender welke schadevergoeding.

De termijnen zijn bovendien onderworpen aan de eerbiediging van de verplichtingen van de klant zoals de betaling van een voorschot, goedkeuring van tekeningen, definitieve technische gegevens, terbeschikkingstelling van gespecialiseerde gereedschappen, betaling van rekeningen op hun vervaldatum.

 

Ontvangst name

Na het vertrek van de goederen uit de magazijnen van de verkoper wordt de levering beschouwd als afgehandeld, ontvangen en goedgekeurd. Het behoort bijgevolg aan de klant de goederen en het materieel voor de levering te komen goedkeuren. De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling die in dat opzicht slechts verhaal heeft tegen de derde persoon (de transporteur), zelfs in geval van franco of FOB. Tegen transportrisico verzekeren wij de goederen slechts op aanvraag van de bestemmeling en de verzekeringskosten worden aangerekend. Het behoort tot de taak van de klant om het materieel en de goederen te komen weghalen; met het oog hierop verbindt hij zich ertoe het materieel of de goederen te komen afhalen uiterlijk binnen een week nadat deze ter beschikking worden gesteld. In geval van een vertraging in de verzending of de afhaling worden het materieel of de goederen door de verkoper in zijn depot gehouden op kosten en risico van de klant.

 

Kosten

De kosten voor porto, verpakkingen, aflevering, weghalen, vervoeren en verzekering, evenals alle eender welke rechten en taksen, zijn ten laste van de klant.

 

Betaling

Alle rekeningen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of ten huize of op de maatschappelijke zetel van een uitdrukkelijk door ons aangeduide derde persoon, en zonder aftrek van eender welke korting of andere kosten.

Op de vervallen facturen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar worden aangerekend. Bovendien zal in geval van wanbetaling op de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% met een minimum van 37,5 € verschuldigd zijn.

 

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is betaald, zelfs indien de goederen bewerkt of geïnstalleerd werden bij derden.

 

Waarborg

De door de verkoper verleende waarborg, waarvan de duur behoudens andersluidende overeenkomst 6 maanden bedraagt te rekenen vanaf de levering, betreft ieder materiaalgebrek van de afgeleverde goederen.De waarborg wordt uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging, verbetering of herstelling (naar keuze van de verkoper) van het materiaal of de onderdelen, waarvan de verkoper heeft erkend dat zij defect zijn en dit defect niet voortvloeit uit een slecht onderhoud of uit een niet door de verkoper uitgevoerde montage of behandeling.De waarborg wordt niet verleend indien door de koper zelf of door derden herstellingen, wijzigingen of bijwerkingen werden uitgevoerd aan de geleverde goederen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor uit de onder de waarborg vallende defecten voortvloeiende schade of verliezen in hoofde van de koper of derden.

 

Rechtsbevoegdheid

Iedere betwisting in verband met de uitvoering of de interpretatie van de verbintenissen voortvloeiende uit de rechtsbetrekking tussen koper en verkoper kan slechts door de rechtbanken van Dendermonde beslecht worden. Het contract wordt verondersteld afgesloten te zijn onder de Belgische Wetgeving welke uitsluitend van toepassing zal zijn voor zijn interpretatie en uitvoering.