U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Close
Zoek
Filters

Algemene voorwaarden

WILCON BV

 

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

 

Aanvaarding der verkoops- en leveringsvoorwaarden

Wanneer de koper zijn bestelling ondertekent of de bevestiging van ons order stilzwijgend aanvaardt, verklaart hij zich akkoord met de bewoordingen waarin de bestelling is opgemaakt en met de leveringsvoorwaarden. In elk geval zijn deze van beslissende aard. De voorwaarden van de koper, voorkomend op zijn bestelbonnen of op om het even welk ander document van hem uitgaand, zijn niet bindend voor de verkoper. De koper kan en mag niet beweren de leveringsvoorwaarden van de verkoper niet te kennen, noch zich beroepen op schikkingen mondeling of schriftelijk getroffen met een van onze vertegenwoordigers, tenzij deze overeenkomsten formeel door ons werden bevestigd. Naderhand aangebrachte wijzigingen aan de huidige voorwaarden zullen schriftelijk moeten bepaald worden.

 

Voorwaarden en bestellingen

De verkopen afgesloten door de vertegenwoordigers van de verkoper, evenals de mondelinge en telefonische bestellingen, zijn slechts bindend voor de verkoper na diens schriftelijke goedkeuring.

 

Prijzen

De prijzen gelden steeds netto, zonder BTW of taksen. Aangezien de koper in principe zelf moet instaan voor de afhaling der goederen bij de verkoper, zijn vervoerkosten evenmin inbegrepen.

Tenzij anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor op elk moment nieuwe prijzen, voortkomend uit prijswijzigingen bij de producenten, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen of gedeelten van bestellingen die nog te leveren zijn. De prijzen, in onze catalogi vermeld, zijn slechts informatief en binden ons niet.

 

Klachten – beperking aansprakelijkheid van de verkoper

Indien binnen de 8 dagen na datum van de factuur er geen protest komt op deze, en dit per aangetekend schrijven, wordt zij aanzien als aanvaard door de koper.

De koper is er toe gehouden de goederen na de levering aan een aandachtig en normaal nazicht/onderzoek te onderwerpen. Eventuele ter gelegenheid van dit onderzoek vastgestelde gebreken of een gebrek aan conformiteit dienen onmiddellijk na het onderzoek en uiterlijk binnen de vijf kalenderdagen na de levering van de goederen te worden gemeld. Daarna worden geen klachten meer aanvaard wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit. Klachten komen bovendien enkel in aanmerking indien zij op precieze wijze worden gemeld per fax, per e-mail of per aangetekend schrijven.

Verborgen gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken binnen vijf kalenderdagen na ontdekking ervan. Elke vordering wegens verborgen gebreken dient in ieder geval ingesteld te worden binnen de twee maanden na de levering van de goederen.

Tenzij de wet op dwingende wijze anders bepaalt of tenzij de koper bewijst dat zijn schade veroorzaakt is door opzet aan de zijde van de verkoper, is de aansprakelijkheid van de verkoper in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Tenzij de wet op dwingende wijze anders bepaalt, zal de verkoper nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade (zoals, doch niet beperkt tot, winstderving voor de koper of aanspraken van derden ten opzichte van de koper) en zal de verkoper niet aansprakelijk zijn indien de goederen intussen door de koper werden doorverkocht.

Thermische camera’s voor fever screening vormen een snelle en veiligere manier om de lichaamstemperatuur van personen in grotere groepen in te schatten. De nauwkeurigheid van de metingen kan variëren door diverse omgevingsfactoren en de verkeerde afstelling van de “Black  body”. Bij een fever alert dient de meting steeds geverifiëerd te worden door een klassieke medische methode. De verkoper is niet aanprakelijk voor eventuele afwijkingen. Thermische camera’s voor fever screening worden enkel binnen gebruikt. Deze toestellen worden niet verkocht als bewakingscamera's en mogen niet als dusdanig worden ingezet.

 

Leveringstermijn

De leveringstermijn is niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot eender welke schadevergoeding.

De termijnen zijn bovendien onderworpen aan de eerbiediging van de verplichtingen van de klant zoals de betaling van een voorschot, goedkeuring van tekeningen, definitieve technische gegevens, terbeschikkingstelling van gespecialiseerde gereedschappen, betaling van rekeningen op hun vervaldatum.

 

Ontvangst-name

Na het vertrek van de goederen uit de magazijnen van de verkoper wordt de levering beschouwd als afgehandeld, ontvangen en goedgekeurd. Het behoort bijgevolg aan de klant de goederen en het materieel voor de levering te komen goedkeuren. De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling die in dat opzicht slechts verhaal heeft tegen de derde persoon (de transporteur), zelfs in geval van franco of FOB. Tegen transportrisico verzekeren wij de goederen slechts op aanvraag van de bestemmeling en de verzekeringskosten worden aangerekend. Het behoort tot de taak van de klant om het materieel en de goederen te komen weghalen; met het oog hierop verbindt hij zich ertoe het materieel of de goederen te komen afhalen uiterlijk binnen een week nadat deze ter beschikking worden gesteld. In geval van een vertraging in de verzending of de afhaling worden het materieel of de goederen door de verkoper in zijn depot gehouden op kosten en risico van de klant.

 

Kosten

De kosten voor porto, verpakkingen, aflevering, weghalen, vervoeren en verzekering, evenals alle eender welke rechten en taksen, zijn ten laste van de klant.

 

Betaling

Alle rekeningen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of ten huize of op de maatschappelijke zetel van een uitdrukkelijk door ons aangeduide derde persoon, en zonder aftrek van eender welke korting of andere kosten.

Op de vervallen facturen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar worden aangerekend. Bovendien zal in geval van wanbetaling op de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% met een minimum van 37,5 € verschuldigd zijn.

 

MTM SIM kaarten

De SIM abonnementen dienen ten laatste op de vervaldag worden betaald.  Bovendien zal in geval van wanbetaling 2 dagen na de vervaldag en zonder verwittiging en voorafgaande ingebrekestelling een heractivatiekost van €15,0 per kaartje worden aangerekend, te voldoen vóór de heractivatie.

 

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is betaald, zelfs indien de goederen bewerkt of geïnstalleerd werden bij derden.